Site Menu

V. ЭКОЛОГИЯ

1.  Способ извлечения нефти из нефтесодержащих почв.

Патент Российской Федерации № 2189284.

Авторы: Мирзаджанзаде А.Х., Мамедов Г.Ш.,

 

Ягубов Г.Ш., Шабанов А.Л., Шахвердиев А.Х.,

Рамазанова Э.Э., Мамедов Ч.И.

 

Способ заключается в экстракции нефти из нефтесодержащей почвы циркулирующим углекислым газом под давлеием.

 

1.   Способ определения объемного соотношения нефти и чистого грунта в нефтезагрязненной почве.

Патент Азербайджана №I 20050107.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Алиев Р.Т.,

Рзаев Т.Б.

В результате измерения диэлектрической проницаемости нефти, чистого грунта и нефтезагрязненной почвы определяется объемное соотношение нефти и чистого грунта в нефтезагрязненной почве.

 

2.   Устройство контроля степени нефтезагрязненности почвы в процессе ее очистки.

Патент Азербайджана №I 20050132.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Алиев Р.Т.,

Рзаев Т.Б.

 

Устройство содержит три одинаковых измерительных конденсатора. Конденсатор заполненный нефтезагрязненной почвой расположен в емкости, в которой происходит очистка почвы, а конденсаторы – пустой и заполненный чистым грунтом расположены вне емкости.

В микропроцессоре сравнивается значение диэлектрической проницаемости нефтезагрязненной почвы и чистого грунта в процессе очистки.

 

3.   Способ определения содержания влаги в водонефтяной эмульсии.

Патент Азербайджана №I 20060017.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Алиев Р.Т.,

Рзаев Т.Б.

 

В результате измерения диэлектрической проницаемости нефти, минерализованной воды и водонефтяной эмульсии определяется содержание влаги в водонефтяной эмульсии.

 

4.   Нефтяной влагомер.

Патент Азербайджана №I 200600135.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Алиев Р.Т.,

Рзаев Т.Б.

 

Устройство содержит три одинаковых измерительных конденсатора, которые позволяют измерять диэлектрическую проницаемость чистой нефти, минерализованной воды и водонефтяной эмульсии. В микропроцессоре происходит сравнение диэлектрических проницаемостей, в результате чего получают уровень содержания влаги в водонефтяной эмульсии.

 

5.   Емкостной измеритель расстояния до заземленной поверхности.

Патент Азербайджана №I 20060018.

Авторы: Рзаев Т.Б.

 

Устройство позволяет осуществлять контроль антикоррозийных покрытий металлоконструкций.

 

 

6.   Способ очистки бурового шлама.

Патент Азербайджана №I 20060014.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Шабанов А.Л. Умудов Т.Э.

Алиева Э.А., Исаева Н.Ю., Мамедова Э.Г.

 

Способ очистки бурового шлама от нефтепродуктов заключается в экстрагировании циркулирующими одноатомными спиртами С34.

 

8. Устройство для обезвреживания бурового шлама.

Патент Азербайджана №I 20070112.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Аджамов К.Ю.,

Балаев Ф.А.

 

В устройстве осуществляется двойное сепарирование с использованием пара.

 

9. Способ очистки дымовых газов.

Патент Азербайджана №I 20090036

Авторы: Рзаева А.Г., Шафиева Н.Б., Шабанова А.Л.,

Атаев М.Ш., Ибрагимова С.М.

 

Способ заключается в очистки дымовых газовых от вредных компонентов NOx, SO2, H2S.

 

10.Yanğın söndürülməsi üçün köpük əmələgətiricisi.

Azərbaycan patenti № İ 20100008

       Müəllif: Ramazanova E.M., Şabanov Ə.L., Həmidov T.Y., Ağabəyova N.H., Məmmədova E.Q., Şıxıyeva S.N., Salahova Y.Ş.

 

 

Yanğın söndürülməsi üçün köpük əmələgətirici, neft emalının qələvi tullantılari əsasinda olub, köpük stabilizatorundan və həlledicidən ibarət olub, neft emalının qələvi tullantıları kimi, komponentlərin aşağıdakı kütlə %-i nisbətində, asedolun və asedol-milonaftun neytrallaşdırılmasından alınan naften turşularının natrium duzlarını, köpük stabilizatoru kimi natrium karboksimetilsellülozun və natrium metafosfatın qarışığını, həlldici kimi isə su saxlayır:

 

Naften turşuların natrium duzları                                20,3-23,8

Natrium karboksimetilsellüloz                                    1,0-5,0

Natrium metafosfatın                                                   0,8-2,7

Su                                                           qalanı

 

 

 

11.Qazıma şlamının və neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üsulu.

Azərbaycan patenti № İ 20100009.

Müəllif: Ramazanova E.M., Əliyev M.D., Sulahova Y.S., Əliyeva E.Ə., İsayeva N.Y., Şabanov Ə.L., Almazova Z.H.

 

 

Qazıma şlamının və neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üsulu, neft və neft məhsullarının ekstragentlə ekstraksiyasindan, ekstragentin ekstraksiya məhsullarindan ayrılmasından və onun ekstraksiya mərhələsinə qaytarilmasindan ibarət olub, ekstragent kimi, ekstragent qazıma şlamı yaxud neftlə çirklənmiş torpağın 2:1 nisbətinə  bərabər, izopropil spirti istehsalının tullantısından istifadə edirlər, bununla belə ekstraksiyanı 5-35o C temperaturda 1-1,5 saat müddətində aparırlar.