Site Menu

VI. ХИМИЯ

1. Способ прямой перегонки и повышения октанового числа газового бензина.

Патент Азербайджана №Р 990043

Авторы: Рамазанова Э.Э., Багиров Р.А., Исмиев И.И.

Нурмамедова З.А., Абдуллаева Э.А., Шабанов А.Л.

 

Способ заключается в низкотемпературной перегонке и с помощью металлокомплексных катализаторов оксидировании газового бензина с целью повышения октанового числа.

 

2. Способ получения индивидуальных металлпорфириновых комплексов из металлпорфириновых концентратов, извлекаемых из нефти.

Патент Азербайджана №I 20020062.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Шабанов А.Л.,

Мамедов Ч.И., Салем Монем, Ибрагимова С.М.

 

 

 

 

3.Gilli məhlulların kimyəvi işlənmə sulu

Azərbaycan patenti № İ 20070091

Məllif: Ramazanova E.E., Əliyev R.T., Musayev H.M., Musayev R.M., Cabbarov A.İ., İbrahimova S.M.

 

 

 

Gilli məhlulların kimyəvi işlənmə sulu quyuya su verilməsini azaldıcının və zlly azaldıcının kaustik soda ilə kmr-qələvi reagentin ardıcıllıqla verilməsindən ibarət olub quyuya, əlavə olaraq, susuzlaşdırılmış soda və qossipol-qələvi  reagenti verirlər, belə ki, reagentləri aşağıdakı ardıcıllıqla susuzlaşdırılmış soda, kaustik soda, km-qələvi reagenti, qossipol-gələvi reagenti, 0,2: 0,5: 5: 4 ktlə nisbətində vururlar